11 grudnia 2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego ZPRP

Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 300 A, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego w ZPRP.

Warunki zatrudnienia: w formie umowy o pracę.

Wymogi formalne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu studiów menedżerskich, w zakresie kultury fizycznej lub zarządzania;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających ww. wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie;
 3. Oświadczenie lub kopie innych dokumentów potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe istotne w pracy Dyrektora Sportowego (studia podyplomowe, kursy, itp.);
 4. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem co najmniej 6 lat;
 5. Życiorys uwzględniający doświadczenia z projektów menedżerskich i sportowych; udokumentowanie dotychczasowej pracy zawodowej;
 6. Posługiwanie się oficjalnym językiem IHF [Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej] oraz językiem EHF [Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej], tj. językiem angielskim;
 7. Znajomość ustawy o sporcie oraz innych aktów prawnych dotyczących kultury fizycznej i sportu;
 8. Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki;
 9. Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia;
 10. Pisemny projekt – koncepcja pracy na stanowisku wraz z wstępnym planem wieloletniego programu organizacji pracy Pionu Sportowego Związku na okres co najmniej czteroletni. Program powinien uwzględniać proces szkolenia i jego organizacji w tym Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej, Szkół Mistrzostwa Sportowego i kadr narodowych;
 11. Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych MS Excel, MS Word,
 12. Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych);
 13. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim pozwalającym na pracę na w/w stanowisku;
 14. prawo jazdy kat. B;
 15. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Główne obowiązki:

 1. Realizacja programów w zakresie działalności w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży;
 2. Merytoryczny nadzór i monitoring nad realizowanymi przez ZPRP programami i zadaniami;
 3. Współpraca z komisjami ZPRP;
 4. Stworzenie projektu poszukiwania i zarządzania rozwojem utalentowanych zawodników; 
 5. Monitoring i ocena realizacji efektów pracy trenerów i wyników zawodników w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego;
 6. Współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie innowacyjności procesu szkolenia sportowego; 
 7. Koordynacja procesu szkolenia, dokształcania i doskonalenia kompetencji kadr zawodniczych i trenerskich ZPRP;
 8. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji merytoryczno-finansowej dotyczącej szkolenia sportowego ZPRP;
 9. Przygotowywanie niezbędnych do realizacji zadań regulaminów i zarządzeń;
 10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu szkoleniowego;

Procedura i przebieg konkursu: 

 1. Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty i przedstawi wybrane kandydatury na stanowisko Dyrektora Sportowego wraz z uzasadnieniem do rozpatrzenia przez Prezesa ZPRP;
 2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż dnia 07.01.2019 r.;
 3. Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować o unieważnienie konkursu;
 4. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi ZPRP;
 5. Związek Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia wyników konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie jego postępowania;

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

 1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Konkurs na Dyrektora Sportowego” w terminie do godz. 16:00 dnia 27.12.2018 r. na adres: Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa (decyduje data wpływu wniosku do biura Związku).
 2. Nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych osób oraz złożone po w/w terminie.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest