28 grudnia 2006

KONKURS NA TRENERA KADRY SENIOREK

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej seniorek

1. Główne zadania i obowiązki:
– przygotowanie reprezentacji Polski do startu w zawodach głównych II części cyklu olimpijskiego 2007-2008 i uzyskanie awansu do Igrzysk Olimpijskich Pekin -2008; – wiodąca, aktywna postawa w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego wszystkich grup młodzieżowych pionu żeńskiego.
2. Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe;
– uprawnienia co najmniej trenera piłki ręcznej II klasy;
– minimum pięcioletni staż pracy szkoleniowej;
3. Wymagania pożądane:
– znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
– dorobek w pracy z zawodnikami klasy mistrzowskiej;
– uprawnienia trenera klasy I lub mistrzowskiej.
4. Wymagane dokumenty oraz pisemne opracowania i oświadczenia:
4.1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;
4.2. List motywacyjny;
4.3. Przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;
4.4. Koncepcja zespołu szkoleniowego (trenerzy współpracujący, opieka medyczna i inne osoby niezbędne do realizacji zadań);
4.5. Koncepcja ? propozycja rocznego planu szkoleniowego i wieloletniego programu szkolenia ? preferowana objętość szkolenia centralnego środki treningowe i ich proporcje w szkoleniu centralnym;
4.6. Wstępne założenia techniczno ? taktyczne do poszczególnych elementów gry zespołu reprezentacyjnego (obrona , atak pozycyjny, atak szybki);
4.7. Zobowiązanie do nie podejmowania pracy z zespołami klubowymi z chwilą objęcia funkcji trenera kadry narodowej;
4.8. Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
– dokumenty należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ? Konkurs na trenera kadry narodowej kobiet w ZPRP? do dnia 15.01.2007 r. do godz. 16.00 na adres: Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku)
6. Procedura i przebieg konkursu:
6.1. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd ZPRP rozpatrzy nadesłane zgłoszenia, wyłoni 1-3 kandydatów na stanowisko trenera kadry narodowej i przedstawi je, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Zarządowi Związku;
6.2. Komisja konkursowa, w wypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu;
6.3. Zarząd ZPRP przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;
6.4. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ZPRP.
7. Inne informacje:
– Związek Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest